Privacy Policy

VERKLARING INZAKE PRIVACY & COOKIES USKIN THE CLINIC

Onderstaande overeenkomst die bestaat uit een verklaring inzake privacy en cookies en de omgang met persoonsgegevens (hierna gezamenlijk: ‘de ‘voorwaarden’). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die USKIN The Clinic van u verwerkt en in het kader van de diensten die USKIN The Clinic gebruikt wanneer u behandeld wordt binnen onze kliniek, inclusief de gegevens van bezoekers van de websites van USKIN The Clinic. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is USKIN The Clinic gevestigd aan de Molenkampseweg 20 te Best. USKIN The Clinic verzamelt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van onze behandelende klanten en bezoekers van onze websites en diensten. USKIN The Clinic gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy policy beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

PRIVACY

Wanneer u onze website bezoekt c.q. daarop inlogt, ongeacht of u een bezoeker of gebruiker bent van de website, dan mogen wij uw persoonsgegevens vastleggen. Alle verzamelde persoonsgegevens blijven binnen de Europese Unie. Wij maken alleen gebruik van deze persoonsgegevens voor de hierin vermelde doeleinden en beschermen eventueel verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze verklaring bevat informatie over de doeleinden die wij nastreven bij de verwerking van op de website en/of het platform verzamelde persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wanneer u de website en/of het platform bezoekt, verzamelen en verwerken wij gegevens van u als bezoeker of gebruiker zodat wij u van informatie kunnen voorzien en/of bepaalde content, diensten en nieuws te beschikking kunnen stellen en/of deze diensten, de website en/of het platform kunnen (door)ontwikkelen of optimaliseren ten behoeve van onze bedrijfsvoering.

Indien u per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt, gebruik maakt van webformulieren op de website en/of het platform, dan wel per post, per fax of een ander offline communicatiemiddel contact met ons opneemt, dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens die wij kunnen bewaren om daarmee uw verzoek om inlichtingen te verwerken, in te gaan op verzoeken en om onze diensten, de website en/of het platform te verbeteren.

Wanneer u een account bij USKIN The Clinic aanmaakt, dan dient u bepaalde persoonsgegeven te verstrekken (zoals uw e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer). Bij aankoop van producten in onze online webshop dient u verder uw bank , naam en postcode voor controle van de betaling te verstrekken.

Door u verstrekte informatie mogen wij gebruiken om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld over nieuwe diensten op de website en/of het platform, om u aanbiedingen aan te bieden, of nieuwsbrieven of andere content of diensten waarvoor u mogelijk belangstelling hebt, tenzij u ons via [email protected] laat weten dat u geen aanbiedingen van USKIN The Clinic wenst te ontvangen. Wij gebruiken de website en/of het platform niet om bijzondere gegevens te verzamelen zoals informatie over politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens e.d.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren: i) informatie die u aan ons verstrekt via het contactformulier al dan niet per post, e-mail of telefonisch; en ii) Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het invullen van het intakeformulier, zoals naam, geboortedatum, adres, emailadres, IP-adres en naam van uw huisarts. Wij verwerken ook uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.

 

COOKIES

Wij laten cookies achter waarmee verschillende soorten gegevens via de website en/of het platform worden verzameld en verwerkt en wij gebruiken deze informatie op verschillende manieren, zoals hierna beschreven.

Wanneer u de website en/of het platform bezoekt, dan maken wij gebruik van cookies om bepaalde wezenlijke gegevens te verzamelen (zoals onder andere: taalinstellingen, inloggegevens en IP-adres) om ons te helpen onthouden wat uw inloggegevens, controlegegevens, taalinstellingen en andere essentiële gegevens zijn, zodat u eenvoudig de weg kunt vinden op onze website en/of ons platform.

Veder maken wij gebruik van cookies om ons te helpen niet-essentiële gegevens, zoals uw gebruikersvoorkeuren te onthouden, zodat uw ervaring als gebruiker optimaal is, of om uw apparaat bij een volgend bezoek aan onze website en/of ons platform te herkennen. Bepaalde cookies bevatten persoonsgegevens; zo wordt er een cookie achtergelaten dat uw gebruikersnaam opslaat wanneer u op de ‘aanmaken account’ (onthoud mij) knop klikt bij het inloggen.

Naast onze eigen cookies werken wij samen met diverse gerenommeerde bedrijven die ons bijstaan bij het analyseren van het gebruik van de website en/of het platform, en bij het optimaal laten functioneren van onze website en/of het platform, zodat u de best mogelijke ervaring wordt geboden. Op dit moment maken wij gebruik van Google Analytics en Google Adds door Google Inc. maar gebruiken wij ook de trackingscodes van het programma Active Campaign waarmee wij het verkeerd op onze website en/of ons platform bijhouden en speciaal op u afgestemde aanbiedingen ontvangt, monitoring cookies om het functioneren van onze website en/of ons platform te controleren, Facebook, Instagram, Youtube en Google+ zodat u eenvoudig kunt inloggen indien u ons wilt volgen op die platforms, op social media of content  van onze website met derden wilt delen, en Salonized voor het boeken en het ontvangen van uw persoonsgegevens indien u een online afspraak wilt inplannen.

De website en/of het platform kunnen knoppen, widgets of content bevatten die aan diensten en/of websites van derden, bijv. Facebook, gekoppeld zijn. Deze derden kunnen ook cookies bij u achterlaten. USKIN The Clinic heeft geen invloed op deze verspreiding van cookies door deze derden en kan ze ook niet blokkeren op die websites. Voor meer informatie over de cookies van bedoelde derden wordt u verwezen naar hun website.

Uiteraard respecteren wij de door u gekozen instellingen met betrekking tot cookies. Indien u ermee akkoord gaat dat er bij uw bezoek aan de website en/of het platform andere cookies dan die voor analysedoeleinden op uw apparaat achterblijven, dan kiest u voor ‘akkoord’. Indien u niet wilt dat wij persoonsgegevens van u verzamelen, dan kiest u daar niet voor. Het kan zijn dat wij essentiële/verplichte cookies achterlaten, zodat wij bij uw volgende bezoek aan de website en/of het platform via dezelfde browser nog weten welke keuze u gemaakt hebt.

Wij maken u er ook op attent dat wij er alles aan doen om uw keuzes te respecteren. Sommige cookies vallen mogelijk niet onder de door u gekozen instellingen. Indien dit een probleem voor u is, dan raden wij u aan om de cookies-instellingen via uw browser aan te passen; raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser. Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org

 

VOOR WELK DOEL GEBRUIKT USKIN THE CLINIC UW GEGEVENS?

USKIN The Clinic gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

  1. Dienstverlening

USKIN The Clinic verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of om uw behandelplan te kunnen beoordelen. Ook zorgen wij ervoor dat door het bewaren van uw gegevens rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld allergieën of zorgverzekeringskwesties.

  1. Inschakelen derden

USKIN The Clinic kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegeven heeft USKIN The Clinic de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden worden verwerkt.

  1. Marketing- en verkoopactiviteiten

We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten (ook na beëindiging van het contact). Dit doen we per telefoon, e-mail of per post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

  1. Verwerking van uw gegevens op websites van USKIN The Clinic

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van (behandel)analyses, met al doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens op onze website ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere diensten dan USKIN The Clinic, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten USKIN The Clinic, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  1. Met uw uitdrukkelijke toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten USKIN The Clinic verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  1. Voor verwerking door ingeschakelde derden

Wij kunnen persoonsgegevens aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacy policy en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.

  1. Wettelijke verplichting en andere juridische redenen

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten USKIN The Clinic verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om: i) Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel; ii) Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of iii) De belangen, eigendommen of veiligheid van USKIN The Clinic, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

 

HOE LANG BEWAART USKIN THE CLINIC UW GEGEVENS?

USKIN The Clinic bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegeven, en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

 

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegeven er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact opnemen via e-mail adres [email protected] of via telefoonnummer: 0499 – 37 88 61. U ontvangt dan binnen 2 werkdagen een antwoord. Indien u een bij uskintheclinic.nl geregistreerde gebruiker bent kunt u de gegevens zelf aanpassen in ‘mijn account’ op www.uskintheclinic.nl.

U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.

 

INFORMATIEBEVEILIGING

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om USKIN The Clinic en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijzigingen, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

 

OVERIGE BEPALINGEN

Zonder voorafgaande kennisgeving zullen wij deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Wij adviseren u om regelmatig te controleren of deze voorwaarden zijn herzien. Wij brengen u wel via duidelijk herkenbare mededelingen op onze website en/of op ons platform op de hoogte van belangrijke wijzigingen, die van nadelige invloed op uw belangen kunnen zijn, al verwachten wij dergelijke wijzigingen niet in de nabije toekomst. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden waartoe u via een koppeling op de website en/of het platform toegang hebt.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die in verband daarmee ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Vragen over deze voorwaarden, met betrekking tot inzage in en de juistheid van informatie die u ons via de website en/of het platform heeft verstrekt, of verzoeken om verwijdering van verouderde informatie kunt u bij ons indienen op het volgende e-mailadres: [email protected]